Haaken Gulleson

Rapport från Gullesson-symposium

Förord: Den 2 juli 2003 arrangerade Bollnäs Museum i samverkan med Bollnäs kyrka, Sensus studieförbund och Hälsinglands Museum ett heldagssymposium om Haaken Gulleson. Detta tillsammans med den utställning Konsthallen i Bollnäs visade 28 juni – 2 augusti 2003, ”I Haaken Gullesons fotspår” utgjorde startpunkten på ett Hälsingeprojekt där vi särskilt studerar den medeltida träskulpturen och konsthantverket från Haaken Gullesons verkstad i synnerhet. Vid symposiet hoppades vi ställa några nödvändiga frågor. Symposiet var brett organiserat med inbjudan till fackfolk, församlingsbor, kulturutövare, tjänstemän, politiker och intresserad allmänhet. Föredragshållarna har i flera fall lämnat in en skriftlig version av sina föredrag. Men för Sven Erik Pernler, Lennart Karlsson och Leif Andersson bör betonas att detta är avskrifter av muntliga föredrag som inte helt kan ge en rättvisande bild av framställningen. Lennart Karlsson och Leif Andersson byggde dessutom sina föredrag kring bildvisning av Haaken Gullesons verkstadsverk, varför den dokumentationen i vissa fall kan bli rapsodisk. Stavningen av namnet Haaken Gulleson har använts i samtliga inlägg som etablerad skrivning utom hos Jan Lundell som skriver Håkan Gullesson. Redigering, utskrift och sammanställning har museiassistent Ylva Holmgren svarat för. Jag vill tacka föredragshållarna, Ylva Holmgren, Pia Larsson och fotograf Lennart Wiström att denna viktiga dokumentation kunnat komma till stånd. Bollnäs 13 november 2003 Johan Kock Kulturintendent, Bollnäs museum
Pris 50:-

Haaken Gulleson – och norrländsk egenart

Förord: Den Medeltida Kyrkoskulpturen I Hälsinglands museums samling liksom landskapets kyrkor har ett stort Nationellt intresse och museer värnar om denna skatt. I museets uppdrag ligger att bevara, vårda och visa samlingens föremål. Under 2000 har ett arbete pågått med att konservera och iordningställa samlingen för visningar. Det har gjorts möjligt bl.a genom medel från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Initiativet till samlingarna togs av kontraktsprost Lars Landgren, som samlade dem i Enångers gamla kyrka vilken fungerade som museum under en period. Sedan början av 1900-talet har de tillhört Hudiksvalls museum, sedemera Hälsinglands museum. Med denna skrift vill vi stimulera kunskapen om kyrkokonst i Norrland och visa på möjligheter för fortsatt forskning. Hudiksvall, juli 2001 Gunilla Stenberg, museichef Förlag: Strålins Gävle 2001
Pris 130:-

Medeltida träskulptur från Bollnäs kyrka

Förord: Redan våren 1998 skrevs ett första utkast till föreliggande bok av författaren, Lars Nylander efter initiativ av undertecknad på Bollnäs museum. Lars har sedan utökat arbetet, arbetat om materialet och tagit in nya forskningsrön i den från början lilla broschyren. Efter en lång process ges nu denna värdefulla text ut av museet. Ett stort och oundgängligt stöd har lämnats av Bollnäs-Rengsjö församling, tack! Det ekonomiska stödet från Bollnäsbygdens kulturstiftelse har också bidragit till processen, ett stort tack till stiftelsen. Slutligen vill jag tacka Hälsinglands museum för dess stötta till produktionen med fotografering och antikvarisk resurs, helt ovärderligt. Johan Kock Intendent, Bollnäs museum Författare: Lars Nylander Förlag: Bok & Tryck AB Bollnäs 2004
Pris 180:-

Kretsen kring Haaken Gulleson

Innehåll: Förord: 7 En konstig målare 9 Bakgrund och förhistoria 11 Haaken Gulleson, målare 23 Signerade arbeten 27 Osignerade arbeten och skulptören G-son X: 1 47 Kretsen kring Gulleson X:1 101 Övriga bildhuggare 141 Sammanfattning 166 Referenser 171 Summary 173 Ortregister 178 Författare Lennart Karlsson Förlag. Kristianstads Boktryckeri AB 2005
Pris 290:-

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook