Priser

Prislista:

Forskaravgifter Medlem Övriga Uppdragsforskning
Forskarplats (3 tim) Gratis 60:- per gen. 150:-
Extra hjälp /½ tim 30:- 30:-
Forskaravgifter tas ut för microkortsläsning och annan forskarhjälp t. ex. framtagning av böcker och klippmaterial överstigande en ½ tim.
Kopior papper A4 A3 Microkort
Medlem 2:- 4:- 15:-
Övriga 3:- 5:- 15:-

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook